آدرس

یزد - میدان شهید بهشتی، خیابان شهید رجایی، قبل از بانک ملی، خیمه سرای شمشاد


تلفن

035-6266440

تلفن

035-36220083

هماهنگی خیمه و پوش

09133540034

هماهنگی پرچم

09131581429

ارتباط با ما:

پیشنهاد انتقاد شکایت